تیزر بیست و هفتمین نمایشگاه ملی صنایع دستی 1395

585
28 بهمن لغایت 1 اسفند ماه، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران کارگردان: سعید رسولی، تصویر: مهدی مولایی، نریشن: سامان کجوری کاری از گروه هنری مسکامه
pixel