روزنامه تایمز از سال 1851 تا کنون

181

⁠⁣ ببینید چگونه از سال ۱۸۵۱ تاکنون با پیشرفت تکنولوژی تصاویر روزنامه نیویورک تایمز بیشتر و متن آن کم تر شده است.

س27
س27 31 دنبال کننده