اجرای پاتوقی سرود منطقه پرواز ممنوع در روز 13 آبان - گروه سرود سفیران انقلاب

512

گروه سفیران انقلاب در روز سیزده آبان به اجرای پاتوقی سرود منطقه پرواز ممنوع پرداخت. شما هم می توانید برای شرکت در این پویش به این سایت مراجعه کنید: campaign.sinavaa.com