جعبه گشایی تلفن مدیریتی آکووکس مدل R63G

319
ساعیان ارتباط (ارائه کننده راهکارهای جامع ارتباطی) تقدیم می کند: آنباکسینگ تلفن مدیریتی Akuvox R63G | www.senatelecom.com
pixel