جشنواره ملی نخبگان هوشمند سال98 چرتکه فارسی

34

مسابقات کشوری چرتکه فارسی نخبگان هوشمند98 با اعزام 12نفر از قزوین کسب رتبه تنها نماینده شاخص کشوری توسط آقای علوی نخبگان هوشمند قزوین تنها چرتکه فارسی با مجوز رسمی از وزارت آموزش و پرورش کوتاه ترین زمان یادگیری و پایین ترین شهریه کانال تلگرام @nhqazvin ۳۳ ۲۲ ۸۹ ۸۲ ۰۹۱۰۰ ۳۹۰ ۹۳۰ قزوین اول فردوسی جنوبی روبروی آبادگران جنب بانک صادرات موسسه نخبگان هوشمن