سریال دیگری از تقاضای جنسی در بدل چوکی، در بدنه حکومت وحدت ملی به بازار آمد!

340

ارگ و در مجموع حکومت وحدت ملی در ترویج سکس در مقابل چوکی به موفقیت های قابل ملاحظه دست یافته اند ، ابعاد ترویج تقاضای جنسی در مقابل چوکی چنان گسترده بوده است که هیچ زور دار و زر دار از درخواست فحشا در مقابل چوکی ترس و واهیمه نداشته اند.