هر فرد با کد ملی فقط یک دفترچه درمانی می تواند داشته باشد

773

طرح رفع همپوشانی دفترچه های درمانی