بازی ماین کرافت یک بازی فوق العاده

264
همیشه فکر می کنیم مه بازی جذاب یعنی الزاما بازی ای که یک گرافیک فوق العاده داشته باشد، یک ساختاری که همه اتفاقات واقعی باشند و یک گرافیک منحصر به فرد داشته باشند.
pixel