گفتگو با دکتر کیهان صیادپور ریاست انجمن اسپرانتوی ایران

936

گفتگوی ای زون-گی (عضو هیئت مدیره انجمن جهانی اسپرانتو) با دکتر کیهان صیادپور (ریاست انجمن اسپرانتوی ایران) در چهل و ششمین کنگره اسپرانتوی کره.

اسپرانتو
اسپرانتو 63 دنبال کننده
علی اصغر کوثری

علی اصغر کوثری

3 سال پیش
سپاس از شما . چنین فیلم هایی برای شناساندن بهتر زبان اسپرانتو و قدرت آن بسیار مفید است.