راهبند ستونی یا بولارد چیست؟

1,775

در این ویدئو با راهبند ستونی یا بولاردهای امنیتی آشنا شده و ضمن پی بردن به انواع راهبند ستونی، فیلم برخورد یک کامیون با بار چندین تنی با بولارد را مشاهده خواهید نمود. www.parsysco.ir