ساخت فرم ایمیل آنلاین

186
با ابزار پنل میلزیلا، فرم های آنلاین با قابلیت ثبت مستقیم بسازید و برای مشتریان خود بفرستید یا در سایت خود قرار دهید و فرم های تکمیل شده را در پنل ایمیل خود مشاهده کنید. فرم ساز ایمیلی به شما کمک میکند بدون نصب برنامه های جانبی فرم های دلخواه خود را به آسانی طراحی و مدیریت کنید.
pixel