دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 24

43
شماره بیست و چهار-1397/10/11 در برنامه شماره بیست و چهارم دیدبان حقوق کسب و کار از : ورود کالاهای ۴۷ ردیف تعرفه آزاد شد متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi
pixel