مدرس فن بیان - مدرس زبان بدن - مدرس سخنوری و سخنرانی

2,673
09121724677 | 09128724677 behzadabbasi.ir | behzadabbasi.com جهت تدریس زبان بدن در سازمانتان با ما تماس بگیرید بهزاد حسین عباسی مدرس مذاکره| مدرس زبان بدن | مدرس فروش | مدرس بازاریابی | مدرس برند | مدرس مدیریت تلگرام https://telegram.me/crm_marketing مدرس فن بیان استاد فن بیان و کاهش استرس در جلسات مدرس زبان بدن استاد زبان بدن و کنترل دراصول و فنون مذاکره مدرس سخنوری و سخنرانی
pixel