کلاسهای مکالمه زبان انگلیسی موسسه زبان حافظ مشهد

145

دوره های مکالمه انگلیسیPanel discussion A1,A2 - تقویت مهارت مکالمه - آشنایی با لغات جدید و پرکاربرد