گزارش ساخت کارخانه رفسنجان دارو

191

گزارشی از مراحل ساخت کارخانه رفسنجان دارو ، نخستین کارخانه دارویی جنوب شرق کشور (رفسنجان - 20 بهمن 1397)