همایش بوم گردی - اتاق بازرگانی سمنان

224

همایش و کارگاه آموزشی کسب و کارهای سنتی و بومی ویژه مدیران اقامتگاه های بوم گردی استان سمنان