عاقبت زیرمیزی!

905

زیرمیزی یا رشوه، هر اندازه که باشه، هر کجا که اتفاق بیفته، جرمه. کسی که رشوه میده یا رشو میگیره نباید یادش بره که هر لحظه باید منتظر اعمال قانون باشه!