برنامه بی راهه قسمت اول - نقد احمد الحسن

40

برنامه #بی_راهه قسمت اول: نقد ادعای نسب #احمد_بصری در این قسمت تناقضات #احمد_بصری و اتباعش را درباره اولین ادعای او ببینید! آیا اتباع احمد بصری باز هم با جوابهای خود بر این تناقضات خواهند افزود؟! یا با سکوت خود پوچی ادعاهایشان را به رخ خواهند کشید؟!