دما و گرما و قانون گازها بخش دوم

1,382
تدریس مبحث محاسبۀ گرما از مباحث فیزیک 10 و فیزیک هنرستان توسط استاد محمد گلزاری.
pixel