توزیعبسته های معیشتی عیدانه- زمستان1399/بهار1400

22
در روزهای سخت مبارزه با بیماری کرونا که تمام مشاغل از جمله رانندگان ناوگان باری حمل و نقل درون شهری را تحت تاثیر قرار داده است، سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری شهرداری مشهد اقدام به توزیع بیش از 6هزار بسته معیشتی در آستانه نوروز1400 بین این عزیزان نمود.
pixel