پویش ملی صادرات- کارآفرینی به روش صادرات

148

محمدامین حاج کاظمیان- زنجیره تامین- ارزآوری- توسعه تولید -ممانعت از خروج ارز- تولید و عرضه کالا در کلاس جهانی

pixel