الویت کشور, تقویت اقتصادی است.

376

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)

pixel