شاهین طبری و داستان های سخت چهارگون

1,142

شاهین طبری مدیر عامل چارگون در مورد تصمیمات سختش می گوید این سخنرانی در نشست سختی کارهای سخت با حضور بنیان گذار های کسب و کارهای نوپا برای کتاب سختی کارهای سخت در کتاب خانه ملی برگزار شد. دوره ی کامل رو به صورت رایگان در سایت هم آموز مشاهده کنید Hamamooz.Com