هفتادمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت

180

آغاز به کار هفتادمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت، چهارشنبه؛ حضور در نمایشگاه های بین المللی مسیر جهانی شدن نشر ایرانی.