واقعیت افزوده مبتنی بر محیط - شرکت هوش مصنوعی لیان

266

واقعیت افزوده مبتنی بر محیط - شرکت هوش مصنوعی لیان پیشرو در تولید محصولات واقعیت افزوده , کتاب واقعیت افزوده https://www.hosh-itc.ir