9-جستجو و پرس و جوی حوادث گاز

103

در این فیلم انواع جستجو و پرس و جوی های نرم افزار امداد و حوادث گاز اندیشه معرفی می گردد. http://rayanandisheh.com