کی بود میگفت تو خدمت به سربازا سخت میگذره؟

1,902
کی بود میگفت تو خدمت به سربازا سخت میگذره؟ مطالب طنز نایاب در سایت ایران ۱۶
pixel