با نرم افزار قدرتمند معماری آرشیکد آشنا شویم

374

در 25 دقیقه با خصوصیات نرم افزار قدرتمند گرافیسافت آرشیکد آشنا شوید. اطلاعات کاملی از بیم BIM ( مدلسازی بر اساس اطلاعات)، بخش دتایل و جزییات اجرایی، تاریخچه نرم افزار، بیم سرور و بیم کلود(کار گروهی) ، توضیحات اپلیکیشن معماری BIMX ، شیت بندی در آرشیکد ، برش سه بعدی در آرشیکد، برش عرضی در آرشیکد، ساخت دیوار با جزییات اجرایی ، 3D DOCUMENT یا همان مدرک سه بعدی، اندازه گذاری کلی پروژه، تاسیسات و...

pixel