سودابلاست روش جدید رنگ برداری

146

سودا بلاست روش جدید رنگ برداری که نسبت به سند بلاست محیط زیست دوست تر و ایمن تراست و بر روی مواد بیشتری کاربرد دارد