افتتاح مسکن مهر فازهای ۸ و ۱۱ پردیس

324

افتتاح بیش از ۳۲۰۰ واحد مسکن مهر فازهای ۸ و ۱۱ شهر پردیس (صبح پردیس)

pixel