سخنان معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

30
سخنان دکتر حسامی فر معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) با دانشجویان ورودی جدید معرفی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
pixel