معرفی همایش حسابان 1+5 آلا

123

همایش 1+5 آلا برای نظام جدید در 17 جلسه.