نماهنگ دلتنگیت نگهدار - صابر خراسانی

6,541

نماهنگ دلتنگ حرم با فیلم باکیفیت از حرم امام رضا (ع) - فکر نکنن حال ما خیلی خوبه ، مشهد بهم ریخته خدا گواهه - زائر نباشه دل ما میگیره ، عمر این روزا هم ولی کوتاهه - ما نائب الزیاره هستیم اینجا، میریم حرم به جا تمام زوار - درست مشه بازم میاین به پابوس ، درست مشه دلتنگیت نگهدار

pixel