مسیر برتر شبکه آموزش با تدریس دین و زندگی پایه دهم -13شهریور

201

سیزدهم شهریور ماه مسیر برتر شبکه آموزش سیما میزبان دکتر سید هادی سرکشیک زاده بود و در این برنامه درس4 پایه دهم تدریس شد