حمایت از تولید در معیشت مقاوم

86

این پویانمادانش در ابتدا تولید داخلی را به فرایند رشد انسان تشبیه میکند و سپس به بررسی سه عامل مهم برای رونق گرفتن تولید ملی میپردازد