کلات نادری-قسمت سوم

366
ازشما که صبورانه تصاویر گرفته شده از زیبائیهای شهر کلات وروستاهای قلعه نو و چرم کهنه را به تماشا نشستید،سپاسگزارم. بااحترام.فرهمندیان t.me/sarvstan
pixel