استاد مهدی صیاف زاده-سوره قصص

648

این تلاوت در گنبد کاووس اجرا شده - با تشکر از جناب هابیت به خاطر قرار دادن این تلاوت

اکبر القراء
اکبر القراء 385 دنبال کننده