گرمابه فرد تمیز

145
گرمابه فرد تمیز در مجاورت کوچه ای به همین نام در خیابان ولیعصر امیریه منطقه یازده تهران، قرار گرفته است. قدمت این گرمابه به 90 سال پیش باز می گردد.
pixel