رئیس دفتر رئیس جمهور از تغییر چند وزیر خبر داد

1,383

واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در جمع خبرنگاران گفت : رئیس جمهور در حال بررسی ایجاد تغییرات در کابینه است .