فیلم استفاده از دستگاه XLPEبردار تک ساز

387

با استفاده از این دستگاه شما میتوانید به راحتی عایق XLPE کابل های فشار متوسط تا رنج 300 میلیمتر مربع را به میزان عمق کابلشو بردارید.