اتاق های بازرگانی چگونه در کنار دولت می توانند از اثرگذاری تحریم ها بر اقتصاد کش

83

در گفت وگوی آمنه موسوی با محسن جلالپور، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، وضعیت همکاری اتاق های بازرگانی با دولت بررسی شد @GeraaMedia