گفتار 16 ”ارزش فرهنگ حقیقی و باطنی“

88
در همه فرهنگهای برین جهان، علم و عشق و عمل باطنی نجات بخش انسان است.
آرسنال : شکست ناپذیران - با روایت عادل فردوسی پور
%88
کارگردان: مدت زمان: 56 دقیقه
آرسنال : شکست ناپذیران - با روایت عادل فردوسی پور
pixel