به یاد گذشته// شام غریبان 1378

842

تصویربردار: آقای مجید قربانعسگری