کنایه دیرین دیرین به راه حل های عجیب مبارزه با گرانی

611

کنایه جالب دیرین دیرین به راه حل های عجیب برای مبارزه با گران شدن مواد خوراکی

کلاکت
کلاکت 10.6 هزار دنبال کننده