رئیس جمهور_ از آغاز توافق برجام، دشمنان ایران با این توافق مخالف بودند

31
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 32.9 هزار دنبال کننده