تمرینات کششی برای کف پای صاف

264
1️ پای خود را روی یک توپ نرم قرار دهید و سپس توپ را بچرخانید. این تمرین را برای 3-1 دقیقه انجام دهید.این تمرین را روزانه 2-3 بار تکرار کنید 2️حوله دستی را روی زمین قرار دهید.پای خود را روی حوله قرار دهید و از انگشتان پا استفاده کنید تا حوله را جمع کنید یا حوله را بکشید. این تمرین را روزانه 5-3 بار انجام دهید. 3️ روی زمین بنشینید و حوله ای را در اطراف پای خود قرار دهید. انگشتان پا را بکشید تا جایی که پشت پایتان کشیده شود.برای 30-20 ثانیه نگه دارید و 3 بار تکرار کنید. 4️ انگشتان پایتان را ده بار به سمت پایین فشار دهید و بعد پای خود را ماساژ دهید
pixel