والتر بنیامین و مقالۀ «اثر هنری در عصر تکثیر مکانیکی»

272

در معرفی مُنتقدِ هنری مشهور، والتر بنیامین (1940-1892) و مهم‌ترین مقاله‌اش با عنوانِ «اثر هنری در عصر تکثیر مکانیکی»(1936).

SocioMedia
SocioMedia 24 دنبال کننده