talking about past actions

46

در این ویدیو دو تا خانم درباره زمان گذشته صحبت می کنند. یکی از آنها به لندن رفته است و دیگری درباره کارهایی که انجام داده یا مکانهایی که دیده و آب وهوا پرسش می کند. این ویدیو دو مرتبه اجرا میشود بار اول زیر نویس ندارد فقط دو تا خانم با هم صحبت میکنند و بار دوم که ویدیو اجرا میشود به همراه زیرنویس است. نکته جالب این است که تمام کلماتی که به صورت گذشته هستند را در ادامه متمرکز میشود و قواعد مربوط به آن را با مثال توضیح میدهد. در انتها پشت صحنه این ویدیو نیز نشان داده میشود.

توتالین
توتالین 2 دنبال کننده