زمین ورزشی شهدای چوکام نیازمند رسیدگی است

78
خمام نیوز
خمام نیوز 45 دنبال‌ کننده

رسیدگی به زمین ورزشی شهدای چوکام مستلزم روشن‌شدن وضعیت مالکیت آن است

خمام نیوز
خمام نیوز 45 دنبال کننده