چرا ديدن و ندانستن باعث تغيير مي شود

353
دکتر نيما قرباني استاد دانشگاه تهران در اين قسمت: * فهم عميق و دقيق مشکل در سايه ديدن فرايند شکل گيري مشکل *بيداري احساسات مفيد و محرک تغيير در سايه ديدن * بينش به فرايند شکل گيري مشکل و بيداري قدرت تغيير
pixel